Staavningsrefårm nuu!

This post deals with my proposed spelling reform of the Swedish written language and is therefore written in Swedish (more or less).

Uut määd gamelsvenskan, in määd nyysvenskan! Jaag haar kåmit påå at staavningen ii svenska inte äär såå låågisk åk inleeder därför en kampanj föör en nyy staavningsrefårm. Deet mest upenbaara probleemet i gamelsvenska äär at man använder kånsonanter föör at markeera uuttaalet påå vokaalerna. Deet äär oolåågiskt åk ibland staavas tvåå oolika oord liikadant. Ii nyysvenska använder man istälet dubla vokaaler, vilket bliir myket bätre:

  • ”fiint” (snygt) åk ”fint” (trik)
  • ”ala” (mootsatsen til inga) åk ”alaa” (guud)
  • ”katträäd” (trääd määd kater ii) åk ”katrääd” (rääd påå/aav kater)

Et anat probleem äär at ”o” åk ”å” åfta blandas ihop. ”o”, ”oo”, ”å” åk ”åå” äär fyyra oolika lääten åk skaa inte blandas ihop i nyysvenska: man staavar såm man uuttaalar deet, heelt enkelt. ”e” och ”ä” uuttaalas åkså åfta påå sama sät, men deet fins diialekter (til eksempel gåtländska) såm skiljer påå dåm. Nyysvenska tilåter därför at eendeera används (tils viidare ii ala fal).

En deel kånstiga staavningar aav kånsonantjuud föörsviner åkså. ”j”-juudet staavas määd ”j” åk inget anat. Bokstaaven ”x” byyts uut mot ”ks” ii nyysvenska. Uutööver ”x” fins yterligare tree heelt väärdelöösa bokstääver: ”c”, ”q” och ”z”. Nyysvenska använder tvåå aav dåm til dee juud såm äär svåårast at staava til påå gamelsvenska.

  • ”sj”-juudet bliir ”c”: ”cööröövare”, ”cäärna” åk ”måtconeera”.
  • ”tj”-juudet bliir ”q”: ”qej”, ”qäärna” åk ”duqa”.

”x” åk ”z” taas dåk bårt heelt ii nyysvenska, men fåår vaara kvaar påå tangentboorden såå at man fortfaarande kan skriiva engelska.

Nyysvenskan föörträfligheet äär upenbaar. Alt skriivs såm deet lååter, såå diialekten syns ääven i skriiven fårm. Ståkhålmaren skriiver ”jaag skule vilja qööpa en treeqeed” meedan skååningen skriiver ”jaeg sule vila qöepa en trääcäed”. Jaag cälv skule vilja qööpa en trääceed.

Åm jaag inte fåår jehöör föör min staavningsrefårm kåmer jaag at blii myket besviiken åk heelt sluuta skriiva påå svenska, sååvääl gamelsvenska såm nyysvenska. Staavningsrefårm nuu!

4 thoughts on “Staavningsrefårm nuu!

  1. Deet häär lååter juu fiint.

  2. Huur haar duu tänkt at deet såm fööruut hete ”xi”, åk vaar een greekisk bookstaav, skaa staavas nuu?

  3. Jaag äär inte sääker påå huur deet uuttaalas, men jaag troor att deet bliir ”ksi” påå nyysvenska. Anars kan man ju heelt enkelt skriiva ξ.

  4. english/chinese translation plz....:P

Comments are closed.